لیست برنامه های سينماتوگراف

سالن سینما توگراف در تاریخ 1388/8/8 افتتاح شد. این سالن دارای ظرفیت 205 صندلی است.