برگرفته از مصاحبه های اختصاصی موزه سینمای ایران "تاریخ شفاهی"