مدیران و کارکنان


مدیرعامل و رییس هیات مدیره:

مهران عباسی انارکی

ایمیل:ceo@cinemamuseum.ir

مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل:

 سپیده حیدرآبادی

ایمیل:heidarabadi.sepideh@gmail.com

 

مدیر امور اداری و مالی:

 

ایمیل:office@cinemamuseum.ir

مدیر نمایشگاه ها:

 سارا حیدری آهنگری

ایمیل:irancinemamuseum@gmail.com

سرپرست سالن های سینما:

آیت الله ملک نیا

ایمیل:amiranho@gmail.com

سرپرست آرشیو:

 هانیه تقی زاده

ایمیل:archive@cinemamuseum.ir

مدیر پشتیبانی

 باقر افروزی

ایمیل: Support@cinemamuseum.ir