مدیران و کارکنان


مدیرعامل و رییس هیات مدیره:

مهران عباسی انارکی

ceo@cinemamuseum.ir

مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل:

 سپیده حیدرآبادی

heidarabadi.sepideh@gmail.com


 

مدیر امور اداری و مالی:

 ارسطو ملکی

office@cinemamuseum.ir

مدیر نمایشگاه‌ها:

 سارا حیدری آهنگری

irancinemamuseum@gmail.com

سرپرست سالن‌های سینما:

آیت الله ملک نیا

amiranho@gmail.com

سرپرست آرشیو:

 هانیه تقی زاده

archive@cinemamuseum.ir

مدیرپشتیبانی:

 باقر افروزی

Support@cinemamuseum.ir