ثبت نام رویدادهابه منظور ثبت نام جهت شرکت در رویدادهای موزه ی سینما اطلاعات خود را وارد کنید تا پس از بررسی ثبت نام شما تایید شود. بدیهی است شرکت در رویدادها به ترتیب اولویت ثبت نام می باشد.