مدیران و کارکنان

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره: علیرضا قاسم خان
مدیر امور اداری و مالی: علی عرفانی
مدیر پشتیبانی: باقر افروزی
مدیر روابط عمومی: سارا خداکرمی
سرپرست تالارها: سارا حیدری
سرپرست آرشیو: هانیه تقی زاده
سرپرست سالن های سینما: آیت الله ملک نیا