مدیران و کارکنان

 مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره: محمد حیدری
معاون امور اجرایی: جواد افشین نژاد
مدیر امور مالی: علی عرفانی
مدیر روابط عمومی: پریسا ساسانی
مدیر تالارهای موزه: سحر آذین
سرپرست سالن های سینما: آیت الله ملک نیا
مدیر پشتیبانی: باقر افروزی
مدیر اجرایی پژوهشکده موزه سینما: رضا جوشنی