اطلاعات تماس سینما

سینما فردوس و سینما توگراف

همه روز بجز ایام سوگواری
سانس های سینما فردوس: 15، 17، 19، 21 و 22:30
سانس های سینما توگراف: 14، 16، 18، 20 و 22

cinema@cinemamuseum.ir

تلفن گویای سینما: 22723535 (021)
رزرو تلفنی: 22719001 (021)
رزرو اینترنتی: www.cinematicket.org

بهای بلیت :

- سالن توگراف ( ظرفیت 205 نفر)
همه روزه: 70000 ریال
سه شنبه ها: 40000 ریال

- سالن فردوس (ظرفیت 122 نفر)
همه روزه: 70000 ریال
سه شنبه ها: 40000 ریال

        سینما فردوس
                                       
 
                                                     سینما توگراف