اطلاعات تماس سینما

سینما توگراف، سینما فردوس و سینما تمدّن

همه روز بجز ایام سوگواری
سانس ها: مراجعه شود به سایت سینما تیکت

cinema@cinemamuseum.ir

تلفن گویای سینما: 22723535 (021)
رزرو اینترنتی: www.cinematicket.org

بهای بلیت :

- سالن توگراف ( ظرفیت 205 نفر)
همه روزه: 120000 ریال
شنبه ها و سه شنبه ها: 60000 ریال

- سالن فردوس (ظرفیت 109 نفر)
همه روزه: 120000 ریال
شنبه ها و سه شنبه ها: 60000 ریال

- سالن تمدّن (ظرفیت 54 نفر)
همه روزه: 120000 ریال
شنبه ها و سه شنبه ها: 60000 ریال
        سینما فردوس
                                        
 
                                                     سینما توگراف