نام هنرمند

هفته آخر اسفند ماه

- از 22 تا 28 اسفند 1333 جشنواره گلریزان در سینما متروپل افتتاح می شود. این جشنواره را تشکلی با عنوان (( کنگرة سینمایی ایران)) زیر نظر سیامک پورزند و نویسندگان ستاره سینما برگزار می کند.
- 23 اسفند 1371 نخستین مجمع عمومی خانة سینما با حضور نمایندگان نوزده انجمن صنفی سینمایی برگزار می شود و اعضای اولین هیأت مدیره خانة سینما انتخاب می شوند.
- 24 اسفند 1325 رسیدگی به امور فیلم و نمایش به عهدة وزارت کشور گذاشته می شود. این وظیفه تا سال 1344 و ایجاد وزارت فرهنگ و هنر، هم چنان یه عهده وزارت کشور است.
- 24 اسفند 1360 صادقی اردستانی طی گفت و گویی می گوید: (( هم اکنون تعدادی فیلم فارسی وجود دارد که به خاطر نبودن پوزتیو و کلاً مواد خام، برخی بیش از یک سال است، خوابیده است و با توجه به کمبئد و یا افزایش حتی ده برابر قیمت مواد خام، صاحبان آن ها به تکثیر نسخه و اکران عمومی موفق نشده اند... اگر با مسئله سینما جدی برخورد نشود، توسعه قارچ مانند ویدئو در آینده مسئله دردناکی خواهد بود...)).
- 24 اسفند 1374 سومین دوره اهدای جوایز کانون کارگردانان به بهترین فیلمنامه و کارگردانی از میان فیلم های چهاردهمین جشنواره فجر در سینما آزادی برگزار می شود.
- 26 اسفند 1353 بنیادنامه انجمن تهیه کنندگان فیلم ایران مشتمل بر 52 ماده به تصویب می رسد.
- 27 اسفند 1376 پس از چهار سال، دیدار (محمدرضا هنرمند) به نمایش عمومی در می آید.
- 29 اسفند 1330 بهمن یک گروه فیلمبرداری از آلمان جهت تهیه گزارش هایی از وقایع روز ایران با کمک دکتر اسماعیل کوشان وارد کشور می شوند.