نام هنرمند

رضا ناجی

 زاده ی سال ۱۳۲۱ در تبریز.از کودکی به تئاتر علاقه داشت و در تئاترهای خیابانی مختلفی نقش بازی کرده بود. برای نخستین بار در سال ۱۳۶۶، با ایفای نقش اول نمایشنامه‌ای به کارگردانی جواد درخشان با حمایت نیروی هوایی در جشنواره ی کارگری اصفهان هفت جایزه کسب کرد.
در سال ۱۳۸۸ اداره ک‍ل ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍‍اد اس‍لام‍‍ی آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان ش‍رق‍‍ی، به م‍ن‍ظور پ‍‍اس‍داش‍ت مقام رضا ن‍‍اج‍‍ی، یک م‍ج‍ت‍م‍‍ع ف‍ره‍ن‍گ‍‍ی و س‍ی‍ن‍م‍‍ای‍‍ی را ب‍ه نام "م‍ج‍ت‍م‍‍ع س‍ی‍ن‍م‍‍ای‍‍ی ن‍‍اج‍‍ی" ن‍‍ام‍گ‍ذاری کرد.
فیلم های ناجی :
سوداگر، گل سرخ1368، فرار از جهنم 1375، بچ های آشمان 1375، تولد یک پروانه 1376، پرواز خاموش 1377، باران 1379، پرنده باز کوچک 1380، باران رویاها را نمی شوید 1382، او 1382، بید مجنون 1383، باغ های کندلوس 1383، برای آمدنت دعا می کنم 1383، یک قدم تا خدا 1385، سرگیجه 1385، باد در علفزار می پیچد 1386، آواز گنجشک ها 1386 (برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم برلین)، پای پیاده 1387،پائیز 1388، پرواز مرغابی ها 1388، نیمه پنهان ماه 1388، مامان بهروز منو زد 1389، کمی شیرین،کمی فرهاد 1389، یک سطر واقعیت 1390، من و زیبا 1390، ترنج در ترنج 1391 .
تصاویر
فیلمها
متون مرتبط